Om diabetes

Diabetes av typ I
Typ I-diabetes innebär att kroppens egen produktion av insulin helt eller nästintill helt har slutat att fungera. Insulin är ett blodsockerreglerande hormon som utsöndras vid förhöjda nivåer av glukos i blodet, såsom t.ex. efter en måltid.

Vid typ I-diabetes angriper kroppens immunsystem de celler som producerar insulin i bukspottskörteln vilket i förlängningen orsakar insulinbrist. De symptom som uppkommer såsom ökad trötthet, ökad törst och större mängder urin visar sig ofta först när ca 70-80 % av cellerna har förstörts.

Orsaken till varför kroppens immunsystem angriper de insulinproducerade cellerna vet man inte med säkerhet. Uppkomsten till typ I-diabetes är oklar men en del studier visar att ärftlighet påverkar. Utvecklingen av typ I-diabetes är inte beroende av kostvanor eller vikt. Man uppskattar att ca 50 000 personer lever med typ I-diabetes i Sverige idag1. Vid typ 1 diabetes är det höga blodsockret troligen en viktig faktor för uppkomsten av neuropati.

Diabetes av typ II
Typ II-diabetes kallades förr ofta för åldersdiabetes och innebär att kroppens förmåga att ta upp insulin är försämrad. Det beror framförallt på två orsaker:

  1. Bukspottskörtelns produktion av insulin kan vara normal men de receptorer  som tar upp insulinet i kroppens vävnader har försämrats i funktion. Det innebär att mer insulin krävs för att kunna förmå cellen att ta emot blodsockret.
  2. Bukspottskörtelns funktion kan vara nedsatt vilket gör att kroppen inte klarar av att producera insulin i tillräcklig omfattning när blodsockret stiger efter t.ex. en måltid.

Forskning visar att typ II-diabetes är mer ärftlig än typ I-diabetes. Därtill anses levnadsvanor såsom kost och motion spela en betydande roll för utveckling av typ II-diabetes. Det finns stora skillnader mellan olika länder och kulturer. Utvecklingen av diabetes är ofta störst i kulturer som genomgår en kraftig urbanisering, dvs. som lämnar landsbygden och flyttar in till städer. Ofta innebär urbanisering även förändrade levnadsvanor som gynnar utvecklingen av typ II-diabetes.

Uppskattningsvis lever ca 350 000 personer i Sverige med diabetes av typ II2. Det finns ett mörkertal då många lever med sjukdomen utan att veta om det. Risken för att utveckla typ II-diabetes ökar med åldern och man räknar med att ca tio procent av befolkningen över 75 år har typ II-diabetes. Vid typ 2 diabetes är det inte bara ett förhöjt blodsocker som är bakomliggande orsak till neuropati utan ett flertal faktorer samverkar.

Behandling
Människor med typ I-diabetes behöver livslång behandling i form av regelbundna insulininjektioner eller insulinpump.

Vid typ II-diabetes går det ofta att stävja sjukdomen genom att lägga om kostvanor och öka vardagsmotionen. När vikten minskar, räcker ofta insulinproduktionen till igen, och blodsockervärdena normaliseras. Ökad motion förbättrar även cell-receptorernas känslighet för att reagera på kroppens utsöndring av insulin. En del personer kan även behöva tabletter som stimulerar insulinproduktion eller ökar receptorernas insulinkänslighet för att kunna hålla blodsockervärdena på en jämnare nivå.

1,2. www.diabetes.se