Diabetesteam

Nedsatt känslighet i fötter leder till minskad skyddskänsel med ökad risk för fotsår varför det är synnerligen viktigt med regelbundna undersökningar. Det innebär att fötterna undersöks av en läkare eller diabetessköterska minst en gång per år. Vid undersökningen bör man bl.a. testa. förmågan att känna vibrationer, tryck, smärta och puls.

Om fotsår uppkommer är det viktigt att såret bedöms på en diabetesmottagning så snart det är möjligt. Beroende på sårets karaktär sätts en rad resurser in, s.k. multidisciplinära team för att stävja sårets utveckling.Ett multidisciplinärt team utgörs av olika yrkesgrupper som bl.a. arbetar med att förbättra fotens hälsostatus. Vid försämrad cirkulation kan det behövas kärlkirurgisk behandling. Vid infektion krävs antibiotika. Foten kan behöva avlastas för att kunna läka bra vilket underlättas med hjälp av specialbeställda skor och olika fotsulor.

Då läkningen av fotsåret kan ta mycket lång tid är det betydligt bättre att såret aldrig uppkommer. Med en förbättrad känseldiagnostik kan man finna patienter med förhöjd risk att utveckla bestående skador. Genom att i ett tidigt stadium ”screena” patienter med försämrad känslighet i fötterna går det att hitta riskgrupper innan de utvecklar fotsår.

Ett stort problem är att dagens metoder för att mäta känseln är grova och subjektiva då olika läkare eller sköterskor ofta får olika resultat på samma patient. Dessutom är det en utmaning att effektivt undersöka en population som idag uppgår till ca 387 miljoner människor på global basis.